Извод из Статута

Извод из Статута  (Association of “CREATIVE TEACHERS”)

Члан 1.

Удружење „Креативни учитељи“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области: образовања, васпитања, људских и дечијих права и културе.

Удружење се залаже за уважавање и афирмацију образовања и васпитања, здравог живота, животних вредности и културе, на хуманистичким и холистичким принципима.

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

  • Унапређивање васпитно-образовног рада и доступности образовања у складу са новим научним и стручним достигнућима и стандардима;
  • приближавање и прилагођавање васпитно-образовних активности захтевима и потребама савременог живота;
  • уважавање и афирмација: животних и људских вредности, различитости личности и мишљења, здравог живота, позитивног става према животу и културе упоште;
  • учешће и сарадња у активностима цивилног друштва у областима: унапређивања система образовања и васпитања, друштвене бриге о деци и омладини, и у области културе;
  • сарадња са друштвеним институцијама, установама и организацијама на реализацији развојних циљева друштва;
  • подршка родитељима, деци и заинтересованом грађанству у васпитно-образовном активностима, школовању и личном развоју;
  • организација и реализација културно-просветних манифестација.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области педагошких дисциплина, методологије васпитно-образовног рада и социјализације, личног развоја и културе;

2) припрема програме, организује и реализује, самостално или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације, школовања и стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, ученика и грађанства;

3) објављује књиге, уџбенике, приручнике, дидактички материјал и друге публикације, у складу са законом;

4) самостално, или у заједници са другим организацијама, припрема и реализује пројекте у следећим областима: унапређивање образовно-васпитног рада, иновације у настави, брига о деци, и култура;

5) учествује и сарађује у развојним активностима и пројектима организација цивилног друштва;

6) сарађује са научним и стручним установама, универзитетима, факултетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама, установама и институцијама у земљи и иностранству које се баве образовањем, науком и културом;

7) организује активности на едукацији деце, родитеља, омладине, наставног кадра и заинтересованог грађанства у области образовног, васпитног и социолошког рада, емотиовне, социолошке и психолошке подршке, личног и културног развоја;

8) припрема и реализује педагошка и друга истраживања;

9) организује и реализује културно-просветне манифестације.

……..