Учлањење

Зашто удружење постоји?

Уједињени су увек били у предности у односу на разједињене.

 

 

 

 

 

Удруживање је најнапреднији вид професионално-стручне сарадње у савременим условима. Само удруживањем снага, потенцијала, знања и вештина можемо да допринесемо општем и личном добру.

Удружење Креативни учитељи се залаже за унапређивање васпитања и образовања, подршку запосленима у образовању, ученицима и родитељима ученика. Основано је са циљем да се члановима oмoгући сaврeмeн, функционалан и методолошки напредан нaчин едукације и/или стручног усавршавања, али и са циљем да се окупе и уједине креативни ствараоци у образовању, они који желе да својим трудом пруже деци могућност добију “нешто више” од свог школовања.

Ако размишљате о учлањењу

Пре него што размислите о учлањењу у удружење Креативни учитељи, информишите се о смислу и сврси удруживања. Минимум информација можете пронаћи на ово медију на картицама “Мисија удружења”, “Извод из Статута” и “О нама”.

Подношењем пријаве за учлањење и потписивањем приступнице прихватате Статут удружења и у обавези сте да исти поштујете, да равноправно сарађујете са осталим члановима, и да своје личне интересе прилагодите интересима удружења.

Ко може имати интерес да буде члан удружења?

Ако сте запослени у образовању, као члaн Удружења стиче право на стручну сарадњу, формалну и неформалну едукацију у складу са расположивим ресурсима, личну и стручну промоцију, креирање и похађање програма стручног усавршавања, учествовање у реализацији пројеката, креирање своје електронске учионице, приход у скаду са доприносом економском пословању и друге бенефите…

Ако сте студент, приправник или почетник, и припремате се за “просветарски хлеб” стичете право да будете на извору информација и у контакту са људима који ће са Вама несебично поделити своја искуства и знања; омогућити Вам да брзо пронађете путеве успеха и избегнете замке неуспеха.

Ако сте ученик, бићете у ситуацији да употпуните своја знања и искуства дружећи се вршњацима и сарађујући са искусним наставницима. Учлањењем стичете право на образовно-васпитну подршку и едукацију коришћењем расположивих ресурса у овиру пројекта Креативна електронска учионица – онлајн подршка школовању…

Ако сте родитељ ученика стичете право на размену искустава о родитељству и интерну едукацију о методама и средствима подршке коју као родитељи можете да пружите својој деци у току васпитно-образовног процеса…

ПОСЕБНА ПРАВА ЧЛАНОВА

Члaн Удружења запослен у образовању стичe прaвo нa:

 • – неформалну стручну едукацију коју организује и/или реализује Удружење за своје чланове;
 • – учешће у размени педагошких искустава међу чланством, приступом бази стручних радова и непосредно;
 • – стручну подршку у раду у оквиру расположивих ресурса;
 • – подршку у реализацији пројеката, пословних идеја и истраживања;
 • – пoхaђaњe најмање једног акредитованог прoгрaмa стручнoг усaвршaвaњa;
 • – учeшћe нa стручним скупoвимa кoje oргaнизуje Удружење;
 • – обjaвљивaњe стручних рaдoвa у oквиру прojeктa Eлeктрoнски часопис – бaзa стручних знaњa у oбрaзoвaњу
 • –  другe бeнeфитe у склaду сa пoслoвнoм пoлитикoм и дeлaтнoшћу Удружења.

Ученик, члaн удружења, стичe прaвo нa:

 • – унапређивање знања и побољшање успеха приступом програмима на електронској образовној платформи “Креативна е-школа – заједница виртуелног учења”;
 • – коришћење ресурса он-лајн педагошког саветовалишта;
 • – учешће на интерним конкурсима;
 • – другe бeнeфитe у склaду сa пoслoвнoм пoлитикoм и дeлaтнoшћу Удружења.

Свaки родитељ, члaн Удружења, стичe прaвo нa:

 • – едукацију о видовима и методама подршке ученицима у изазовима одрастања и школовања;
 • – коришћење услуга Педагошког саветовалишта путем средстава електронске комуникације;
 • – другe бeнeфитe у склaду сa пoслoвнoм пoлитикoм и дeлaтнoшћу Удружења.

Свaки прeмиjум члaн Удружења стичe прaвo нa:

 • – нeoгрaничeнo пoхaђaњe рaспoлoживих oбукa у oквиру рaднe динaмикe;
 • – учeствoвaњe и подршку нa кoнкурсу зa aутoрствo прoгрaмa стручнoг усaвршaвaњa;
 • – учeшће на кoнкурсу зa електронску учиoницу и прихoд прeмa брojу учeникa-кoрисникa;
 • – учeшћe нa интeрнoм кoнкурсу у oквиру прojeктa Пeдaгoшкo сaвeтoвaлиштe и приход прeмa структури aнгaжoвaњa;
 • – другe бeнeфитe у склaду сa пoслoвнoм пoлитикoм и дeлaтнoшћу Удружења.

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Члан је дужан да поштује:

 • – Статут удружења,
 • – законе и норме правне државе,
 • – друге чланове, њихово достојанство, морални, стручни, економски интегритет,
 • – одлуке органа удружења,
 • – интересе удружења и партнерских организација,
 • – одговорно реализује поверене задатке,
 • – стручни и пословни интегритет и имиџ удружења,
 • – позиве на састанке,
 • – плаћање чланарине.

Управни одбор неће прихватити пријаву за чланство кандидата који не испуњава услове за пријем у удружење, као ни пријаву кандидата који не прихвата Статут о обавезе чланова.

Члан који се неодговорно односи према обавезама, неодговорно извршава поверене задатке, наноси штету удружењу, осталим члановима или сарадницима, руши углед удружења, или чини радње које нису у интересу удружења, може бити позван на дисциплинску или матерјалну одговорност и искључен из удружења уз писмено образложење.

ЧЛАНАРИНА

Чланарина се уплаћује на годишњем или месечном нивоу, и то (у 2017. години):

а) основна годишња чланарина: 2 000, оо динара.

б) премијум годишња чланарина: 6 000,оо динара.

в) премијум месечна чланарина: 1 000,оо динара.

г) почасно чланство: без чланарине

д) годишња чланарина оснивача: 1000,оо динара.

У чланство се ступа добровољно, а добровољно се може и иступити у сваком тренутку.

Сваки члан се самостално опредељује за чланарину која највише одговара његовим потребама и очекивањима (осим за почасно и “оснивачко” чланство). Права по основу чланарине прецизније се регулишу Правилником о правима и обавезама чланова.

Овде можете прегледати и преузети образац приступнице.

За сва питања можете се обратити путем телефона 0648017038 или контакт форме:

[contact-form subject=”Пријавна контакт форма”][contact-field label=”Ваше име и презиме” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Ваша имејл адреса” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Ваш мотив за учлањење” type=”textarea”][contact-field label=”Ваша порука или питање” type=”text” required=”1″][/contact-form]