Донације

Човеку највише припада оно што је поделио са другима

 

У очекивању промена у систему образовања којима би се школа поново довела у позицију стуба друштва, прошле су деценије.

Јасно је да је образовни систем прилично инертан и да не постоји јасна визија куда брод звани образовање треба усмерити. Индивидуална настојања да се нешто учини су углавном “немогућа мисија”. Систем као да је сам себи довољан и да сам себе штити чак и од прогреса. Зато је неопходно удруживање снага, знања и искустава свих оних који имају визију квалитетније и савременије школе.

Ако можете да помогнете остварењу циљева донацијама у знању, искуствима или матерјалним ресурсима, будите део тима.

Ако делите мишљење да школа мора да буде боља, и ако сте у могућности да подржите остварење тог циља придружите нам се и помозите на начин и у мери коју сматрате адекватном. Тиме ћете потврдити свој друштвено одговоран и активан однос у области образовања и помоћи да пре стигнемо до постављених циљева. Све што донирате биће употребљено за остварење напретка у области образовања и васпитања на нивоу система образовања, угрожених група или појединаца.

Свака ваша донација један је корак ка циљу: боље, квалитетније и доступније васпитање и образовање за децу Србије.

Ако сте правно или физичко лице, и ако имате слободну вољу и добру намеру да подржите пројекте и активности које реализујемо, бићемо Вам захвални на подршци, ма које врсте и ког вида она била.

Стручну подршку можете пружити укључивањем у рад и активности – учлањењем или сарадништвом.

Матерјалну подршку можете пружити на два начина – путем донације или спонзорства.

ДОНАЦИЈЕ

Донације су нам потребне ради повећања доступности већ развијених програма, као и развијања нових програма, наставних, васпитних и социјалних метода, израде и реализације пројеката са циљем унапрђивања васпитања и образовања или њихове доступности.

Дугорочни циљ Удружења је увођење Методике васпитног рада и социјализације и Педагошке дијагностике као обавезних програма обуке свих запослебих у образовању, и као наставних предмета на свим педагошким факултетима. Идеја је да се у такозваним ванобразовним сегментима наставе уведе систематичност, са бар приближно прецизно дефинисаним методама, исходима и постигнућима, као у образовном сегменту. Тиме би се спречила могућност да свако “ради шта хоће и мисли”, васпитава и социјалузује како стигне, зна и уме. Деца и друштво тиме би добили јасну и прецизну етичку основу као конкретан циљ школовања, а васпитна, социјална и емоционална постигућа била би уграђена у систем свеукупних постигнућа. То практично значи да би коначно педагошки циљ – “целовит развој ученика” постао реалан, а не декларативан, као што је сада случај.

Удружење располаже са више развојних програма, пројеката и публикација намењених наставницима-педагозима, деци и њиховоим родитељима, као и широј педагошкој јавности, за чију реализацију недостају средства. Ради се о концептима заснованим на “новој” педагогији која више одговара потребама савременог образовног и васпитног тренутка.

Својом донацијом би сте убрзали трасирање путева ка бољој школи, квалитетнијем, условима времена и савременог живота, боље прилагођеном, образовању у Србији.

Шта донаторство подразумева?

Донаторство подразумва слободну вољу правног или физичког лица да подржи рад и/или активности које Прималац донације реализује у оквиру своје делатности. Чин донирања је израз друштвено одговорног и ангажованог понашања усмерен на остваривање општих циљева.

Дoнaциjа подразумева да Прималац донације кoристити донирана средства за остваривење својих циљева, прoгрaмa, пројеката и других активности којима се бави. По природи и принципима донаторства, Прималац донације не даје гaрaнциjу Донатору дa ћe дoнaциja бити усмeрeнa кa oдрeђeнoм прojeкту, активности, лицу или oргaнизaциjи. Донатор не може захтевати од Примаоца “наменско” коришћење донације.

Донације се реализују на основу Уговора о донацији, уплатом на текући рачун Примаоца.

Сваком Донатору Прималац издаје рачун о примљеној донацији.

Примљене донације су нeпoврaтнe.

Донација може бити релаизована у новчаном, или другом прихватљивом, и законом дозвољеном, матерјалном облику.

НАПОМЕНА: Молба за дoнaциje се не односи на физичка лица испoд 18 гoдинa стaрoсти.

Више информација, као и модел Уговора о донацији, можете добити путем пријавне форме, на дну ове странице.

СПОНЗОРСТВО

За разлику од донације, спонзорство омогућава Даваоцу да од Примаоца захева наменску употребу средстава. Такође, спонзорство даје право Спонзору да надгледа и контролише реализацију пројекта или активности – предмета спонзорства. Практично, спонзорство омогућава партнерство на одеђеном пројекту, програму или активности. При томе, Спонзор нема право одлучивања о стручним или методичким поставкама, као ни право остваривања матерјалне добити.

Спонзорство подразумева матерјалну подршку остварењу конкретног циља и реализацију активности од стране Примаоца. На пример, Спонзор може спонзорисати реализацију обуке за одрећени круг полазника (који не могу имати статус запослених лица код Спонзора); спонзорисати релизацију пројеката општег или заједничког интереса и слично.

Спонзорство може бити релаизовано у новчаном, или другом примереном, и законом дозвољеном, матерјалном облику.

Спонзорство се реализује по основу Уговора о спонзорству у којем се наводи предмет спонзорства и дефинише коришћење пренетих ресурса.

Сваком Спонзору Прималац издаје Рачун или одговарајући документ о спонзорству.

Спонзор може захтевати повраћај средстава која остану неутрошена, или ускратити право располагања предметом спонзорства, ако је тако предвиђено Уговором о спонзорству.

Више информација, као и модел Уговора о спонзорству, можете добити путем пријавне форме

[contact-form][contact-field label=’Ваше пословно или лично име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ПИБ за правна лица’ type=’url’/][contact-field label=’Текст поруке’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

.