Семинар “Отворена учионица”


 Oтворена учионицаје програм који развија компетенције за пројектну и амбијенталну наставу. У потпуности покрива захтеве новог плана и програма . Кроз примере и моделе пројеката уводи полазнике у  планирање, реализацију и евалуацију пројектне наставе.  Нуди приступ којим се врата  учионице отварају за сарадњу са родитељима и локалном средином при чему се ствара подстицајна атмосфера за учење и рад.

Сврха обуке је да полазници буду спремни за примену пројектне и амбијенталне наставе у свом окружењу. 

 Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких

знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Аутори:

Доктор педагошких наука Горан Вилотијевић, Висока школа струковних студија за васпитаче

Професор разредне наставе, педагошки саветник  Даниела Вилотијевић, ОШ „ Бановић Страхиња“

Професор разредне наставе, педагошки саветник Тања Витас, ОШ „Бановић Страхиња“

Реализатори : Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас

 Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 сати)

Укупна (бруто) цена за групу: (30 полазника)  57 000,оо динара           Цена по полазнику: 1950,оо динара           

Предвиђени број учесника: 30

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне н.;Наставник предметне н. – основна школа;Наставник изборних и факултативних предмета;

Специфични циљеви програма

– Унапређивање знања полазника о значају тимског планирања и програмирања образовно – васпитног процеса. – Подстицање тимског рада наставника и примене интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; – Оснаживање и обука наставника за креирање подстицајне средине за учење препознавањем и применом одговарајућих амбијенталних учионица; – Развијање компетенција наставника за подршку развоју критичког мишљења код ученика кроз сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима; – Јачање професионалних компетенција наставника за организацију иновација у настави и јачање компетенција за комуникацију и сарадњу; – Коришћење потенцијала родитеља и локалне средине у реализацији циљева и задатака васпитања.